Het gebruik van de website www.gezondheidskompas.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de site

De informatie op deze website en de gehanteerde vragenlijst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Zorg en Gezondheid is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, gepresenteerde resultaten of gedane adviezen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Het Gezondheidskompas geeft inzicht in een aantal risico’s voor de gezondheid maar stelt geen diagnose. Dit kan slechts gebeuren door een daarvoor bevoegde professional. Informatie en adviezen van deze website kunnen het advies van een arts niet vervangen.

De gebruiker dient zich er van bewust te zijn dat een ziekte toch aanwezig kan zijn, zelfs als dit niet blijkt uit de adviezen van het Gezondheidskompas. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de degene die het Gezondheidskompas invult (andere) hulp te zoeken als hij klachten of symptomen krijgt.

Bescherming van persoonsgegevens

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De Vlaamse overheid geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Er worden geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of bijgehouden via het Gezondheidskompas.
  • U kan de resultaten en adviezen naar een door u gekozen e-mail adres laten verzenden. Dit adres wordt niet bijgehouden.

U ontvangt een anonieme unieke code waarmee u uw resultaten en adviezen opnieuw kunt raadplegen. Deze code kan u aan uw arts bezorgen om uw resultaten te bekijken en met u te bespreken. Zonder deze code kan uw arts de gegevens niet raadplegen.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Onze site bevat links die u doorverwijzen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. Zorg en Gezondheid beschikt in dat geval over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks die deze site naar andere sites bevat houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Zorg en Gezondheid aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Toegankelijkheid

Zorg en Gezondheid streeft ernaar deze website toegankelijk te maken voor alle bezoekers, ook voor bezoekers met een motorische, visuele of auditieve beperking. De site beantwoordt al aan vele normen en voorschriften voor toegankelijke websites. Enkele voorbeelden:

  • de pagina's op deze website zijn gestructureerd en betekenisvol opgebouwd;
  • als u de grootte van de tekst aanpast met de browserfuncties, dan past de lay-out van de pagina's zich automatisch aan;
  • in de broncode zijn aan afbeeldingen beknopte beschrijvingen toegevoegd. Die zijn niet zichtbaar op het scherm, maar ze worden wel opgepikt door de programmatuur die bezoekers met een visuele beperking gebruiken;
  • menu's en formulieren zijn zo ontworpen dat ze eenvoudig bruikbaar zijn voor wie de muis niet kan gebruiken;
  • alle pagina's bevatten een zoekformulier en broodkruimelnavigatie;
  • links naar pagina's op andere websites en naar browservreemde bestanden zoals PDF of Word worden in een nieuw venster getoond.

Helaas voldoen nog niet alle toepassingen op de website volledig aan alle toegankelijkheidsrichtlijnen. Dit is bv. het geval voor onze filmpjes en enkele gespecialiseerde toepassingen (bv. e-loket, Vaccinnet, power-bi rapporten).

Als u een probleem ondervindt met de toegankelijkheid van deze site kunt u contact opnemen met de webbeheerder. We onderzoeken elke vraag.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de webbeheerder of rechtstreeks via de contactgegevens vermeld op de desbetreffende webpagina's.

Zorg en Gezondheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.